Faaliyet Raporları

S.S. SAFRANBOLU
ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ
2020 YILI YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

 

Raporun dönemi      : 01.01.2020 – 31.12.2020
Genel Kurul Tarihi  : 03.07.2021

Genel Kurulumuza katılan saygıdeğer misafirlerimize ve değerli ortaklarımıza hoş geldiniz diyor Yönetim Kurulu olarak saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.
Değerli ortaklarımız, 2019 yılında yaptığımız Genel Kurul da aldığımız karar gereği 2020 yılında Genel Kurul yapmadık. Bu yılda salgın hastalık tedbirleri nedeniyle Genel Kurullarımız ertelenmişti. Bugün son iki yılı kapsayan Genel Kurulumuzu yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. 2020 yılı Mart ayında ülkemizde yayılmaya başlayan salgın nedeniyle esnaflarımızın büyük bir bölümü iş yerlerini kapatmak zorunda kalmış ve gelir kayıplarına uğramışlardır. Kredi taksitlerini ödeyemeyecek duruma gelen esnaflarımıza yardımcı olmak amacıyla 25.000,-TL destek kredisi kullanma imkanı sağlanmıştır. Aynı zamanda bütün ortaklarımızın kredi taksitleri faizsiz olarak üç ay ötelendi. Temmuz ayında idari ve icra takibinde olan ortaklarımızın borçlarının faiz indirimi ile yeniden yapılandırılmasını sağladık.       Yine Temmuz ayından itibaren üç ay süreyle ödenmeyen kredi taksitlerinin ertelenmesi uygulamasını yaptık. Tüm bu uygulamalar Ticaret Bakanlığı, Halk Bankası ve Merkez Birliğimizin kararları doğrultusunda yapılmıştır.

Yönetim Kurulumuz haftada iki toplantı yaparak 825 kredi başvurusunu gerekli incelemeleri yaptıktan sonra onaylanması için Bankaya göndermiştir. Bankanın onayından sonrada Kooperatifimiz kefaletiyle 51.756.385.-TL işletme kredisini ortaklarımıza kullandırmıştır. Kredilerimizin onaylanmasında ve kullandırılmasında bizlere her zaman yardımcı olan Halk Bankası Şube Müdürümüz ve çalışanlarına da teşekkür ediyoruz.

2019 yılı sonunda 91.278.730.-TL olan kefalet toplamımız 2020 yılında 22.684.757.-TL artarak 113.963.487.-TL ye ulaştı. Daha önce hazırlamış olduğumuz 2020 yılı bütçesinde 2.660.000.-TL gelir tahmin edilmiş ve yıl sonu itibarıyla bu 2.298.848.-TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı bütçede gider kalemleri içinse 1.155.000.-TL tahmin edilmesine karşılık 1.093.545.-TL harcama yapılarak 61.455.-TL tasarruf yapılmıştır. 2020 yılı müspet gelir gider farkı 1.205.303.-TL olmuştur. Bu müspet gelir gider farkının, faiz ve diğer gelirler ile sermayemizdeki artışında bilançomuza yansıması sonucunda Kooperatifimizin bilançosu 2.307.422.-TL artarak 21.120.403.-TL ye ulaşmıştır. İdari ve icra takibindeki alacaklarımızsa bir önceki yıla göre 1.490.338.-TL azalarak yılsonu itibarıyla 3.463.106.-TL oldu.

Belediye, vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumuna gecikmiş herhangi bir borcumuz bulunmamaktadır. Tüm personel Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak çalıştırılmaktadır. Kooperatifimizin demirbaş defterine kayıtlı toplam 49 adet demirbaş eşyası bulunmaktadır.

Kooperatifimizin 2020 yıl sonu itibariyle 1302 ortağı bulunmaktadır. 2020 yılı içinde 97 kişi ortak olmak için başvuruda bulunmuştur. Yönetim Kurulumuz bu başvurularla ilgili gerekli istihbarat ve incelemeleri yaparak ortaklık talebinde bulunan bu kişilerin ortaklık şartlarını taşıdıklarını tespit etmiş ve Kooperatifimize ortak olmalarına karar vermiştir.

Yine 2020 yılı içinde aşağıda isimleri ve çıkma sebepleri yazılı 43 ortağımız Yönetim Kurulu kararıyla ortaklıktan çıkarılmışlardır. Ortaklık vasfını kaybederek ortaklıktan çıkarılanlara çıkarılma kararı iadeli taahhütlü mektupla bildirilmiştir.

Değerli ortaklarımız 2020 yılı çalışma raporumuzu tenkit ve takdirlerinize sunuyor tüm ortaklarımıza sağlıklı ve bol kazançlı bir yıl diliyoruz.

 

S.S. SAFRANBOLU
ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ
DENETİM KURULU RAPORU

Raporun dönemi     : 01.01.2020 – 31.12.2020
Genel Kurul Tarihi : 03.07.2021

Kooperatif Yönetim Kurulu’nun 01.01.2020 ve 31.12.2020 tarihleri arasındaki bir yıllık çalışmalarının, bilanço, gelir gider hesapları ve genel kurul evrakları ile tutulan tüm defterlerin incelenmesinin ve yıl içinde çeşitli zamanlarda yaptığımız denetimlerin sonucunda;
Yönetim Kurulu üyelerinin Kooperatifler kanunu ve Kooperatif Anasözleşme’sindeki üyelik şartlarını taşıdıkları, Genel Kurul’ca belirlenen ücretler dışında kendilerine başka bir ödeme yapılmadığı, Genel Kurul’un yetkisinde olan herhangi bir karar alınmadığı, Yönetim Kurulu üyelerinin ve personelin kooperatifle ticari bir ilişkilerinin olmadığı, Yönetim Kurulu ve personelin denetleme görevimizi yaparken her türlü kolaylığı gösterdiği, Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a sunduğu çalışma raporunun gerçeklere uygun olarak hazırlandığı, çalışan personelin sosyal güvenlik primlerinin eksiksiz ve zamanında ilgili kurum hesaplarına yatırıldığı,
Yeni ortaklar ve çıkan yada çıkarılan ortaklarla ilgili Yönetim Kurulu kararlarının alındığı, Genel Kurul’a katılan ortaklar listesinin Anasözleşme’de belirtilen bilgileri içerecek şekilde düzenlendiği, ortaklar defterindeki kayıtlara uygun olarak ve Genel Kurul’a katılma hakkına sahip ortaklardan oluştuğu, üyelikten çıkarılma kararları kesinleşmeyen ortakların listede bulunduğu, Yönetim Kurulu tarafından bütün ortaklara eşit ve adil davranıldığı,
Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu defterlerin tutulduğu, yevmiye defterinin zamanında işlendiği, kayıt nizamına uyulduğu, envanter ve bilanço defterlerine açılış ve kapanış kayıtlarının işlendiği, bütün defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerinin yasada öngörülen sürelerde yaptırıldığı, defter ve belgelerin Türk Ticaret Kanununda belirtilen sürelerde saklandığı, muhasebe kayıtlarındaki tahsilat ve ödemelerin yasal belgelerle yapıldığı,
Bilanço ve gelir gider tablosunun muhasebe kayıtlarına uygun eksiksiz detaylı ve muhasebe standartlarına göre düzenlendiği, 2020 yılı için hazırlanan tahmini bütçede öngörülen gelire ulaşılamadığı ve 2.298.848,72 TL olarak gerçekleştiği, tahmin edilen giderlerdense 61.454,04 TL tasarruf edildiği, bilançoda görünen banka hesaplarının, taşınmaz mal ve demirbaşların mevcut olduğu, 2020 yılı bilançosunun bir önceki yıla göre 2.307.422,44 TL lik bir artışla 21.120.403,95 TL ye ulaştığı,
Kooperatifin alacaklarının vadesinde ödenmeyen kredi taksitlerinden kaynaklandığı, Yönetim Kurulunun alacakların tahsilinde gerekli titizliği gösterdiği, ortaklardan yapılan tahsilatların belge ile yapıldığı, zamanında kayıtlara girildiği geciken ödemelere gecikme faizi uygulanarak tahsil edildiği,
Ödenmesi gereken vergi sigorta ve diğer yasal yükümlülüklerin zamanında ödendiği ve herhangi bir gecikme cezası ödenmediği, genel yönetim giderlerinin usulüne uygun olduğu ve Kooperatif’in bütçesiyle uyumlu olduğu, 2019 yılı müspet gelir gider farkı dağıtımının Anasözleşme’de belirtildiği şekilde yapıldığı tespit edilmiştir.
Sonuç olarak Denetim Kurulu’muz Yönetim Kurulu’nun dönem içerisinde Kooperatif’in işlemlerini kanun ve Anasözleşme hükümleri çerçevesinde yürüttüğü Genel Kurul kararlarına uyduğu ve görevlerini layıkıyla yerine getirdiği kanaatine varmıştır. Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesini Genel Kurulun bilgi ve takdirlerine arz ederiz.
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url