Yönetmelikler

S.S.SAFRANBOLU

ESNAF VE SANATKARLAR

KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ
ÖZKAYNAK YARDIMLAŞMA FONU YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ,Kapsam,Yasal Dayanak ve TanımlarAmaç ve kapsam

Madde:1 Kooperatif ortaklarının kısa süreli maddi ihtiyaçlarını karşılamak veya kredi olarak kullandırılmak amacıyla ortaklarımızın Kooperatif kefaletiyle bankadan kullandıkları kredilerden yapılacak kesintilerle bir kaynak oluşturmak.

Bu fon Kooperatif ortaklarını kapsar.Fondan Kooperatifin aktif olan ortakları yararlanabilir.Yasal dayanak

Madde:2 Bu fon 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 40 ıncı maddesi ile Kooperatif Ana sözleşme’sinin 6 ıncı 69 uncu ve 70 inci maddelerine göre kurulmuştur.Tanımlar

Madde:3 Bu yönetmelikte adı geçen;

Kooperatif: S.S. Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini

Genel Kurul: S.S.Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulunu

Yönetim Kurulu:S.S.Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulunu

Denetim Kurulu:S.S.Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Denetim Kurulunu

Ortak:S.S.Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Ortağını

Fon:S.S.Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yardımlaşma Fonunu

Banka:Türkiye Halk Bankası A.Ş. Safranbolu şubesini

Fon Hesabı:Fon gelirlerinin tümünün yatırıldığı bir yada birden fazla banka hesabını,ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim, Yetki ve Sorumluluk, Denetim
Fon Yönetim Kurulu

Madde:4 Yardımlaşma Fonu Yönetim Kurulu, Kooperatif Yönetim Kuruludur. Fonun idaresi Yönetim Kurulu tarafından yapılır.Fon Yönetim Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri

Madde:5 Yönetim Kurulu başkanın çağrısı ile her zaman toplanabilir. Kararlar oy birliği ile alınır.Yönetim Kurulu üyeleri kendileriyle ilgili kararlarda toplantıya katılamazlar.Fonla ilgili kararlar noter tasdikli Fon karar defterine kaydedilir.Yönetim Kurulu üyelerine yapacakları bu görev nedeniyle hiçbir ücret ödenmez.Madde:6 Yönetim Kurulunun başlıca görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)Ortaklar tarafından fona yapılacak başvuruları değerlendirerek, fondan yararlanmak isteyen ortakların kullanacakları kredi ve borç miktarlarına karar vermek.

b)Fonun iş ve işlemlerinin fon yönetmeliği ve genel mevzuatta belirlenen hükümler dahilinde düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

c)Fondan kullandırılacak kredi ve borçlarla ilgili bu yönetmelikte düzenlenmeyen her konuda gerekli kararları almakTemsil

Madde:7 Fonla ilgili düzenlenecek evrakın muteber olabilmesi için, Kooperatif ünvanı altında yetkili iki imzanın bulunması gereklidir.Fon Denetim Kurulu

Madde:8 Yardımlaşma Fonunun denetimini Kooperatif Denetim Kurulu yapar.Denetim Kurulu,yıl içinde ve yılsonunda yaptığı denetimlerin sonucunu bir raporla Genel Kurula sunmak zorundadır.Denetim Kurulu üyelerine yapacakları bu görev nedeniyle hiçbir ücret ödenmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fonun KaynaklarıFonun Kaynakları

Madde:9

a) Anasözleşmenin 69 uncu maddesine göre oluşturulmuş olan Karşılıklı Yarımlaşma Fonundan

b)1998 yılında kurulmuş olan Yardımlaşma Fonunda birikmiş olan meblağdan

b)Fondan ortaklara verilecek kredi ve ödünç paralar karşılığında elde edilecek faiz gelirlerinden,

c)Banka kaynaklı kredilerden % 0.5 oranında yapılan kesintilerden,

d)Fon hesaplarına tahakkuk edecek faizler ile her türlü bağış, yardım ve sair gelirlerden oluşur.Fon Hesabı

Madde:10 Hangi yolla sağlanmış olursa olsun bütün gelirler Yönetim Kurulu tarafından bankada açılacak olan mevduat hesaplarında toplanır. Bütün işlemlerin bu hesaplarda izlenmesi zorunludur.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kaynakların Kullanılması
Fonun Kullanımı

Madde :11 Fonun Kaynakları;

a)Ortaklara kredi olarak kullandırılmasında,

b)Kooperatif kefaletiyle Bankadan kullanılan kredi taksitlerini ödeyemeyen ortaklara ödünç para verilmesinde

c)Gerekli hallerde Kooperatif hesaplarına para aktarılmasında,kullanılır.Fondan Kredi Alma Şartları

Madde:12 Yönetim Kurulu fondan kredi almak için müracaat eden ortakların Kooperatif Anasözleşmesinde ve bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak zorundadır.Fondan kredi almak isteyenlerin müracaatları Yönetim Kurulunca sıraya konularak Fonun parasal imkanları oranında karşılanır.İdari takip veya icra takibi bulunan ortaklar Fondan kredi kullanamazlar.

Fondan kredi alan üyelerin bu borçları bitmeden ikinci talepleri karşılanmaz. Kooperatife yeni ortak olanlara ortak oldukları tarihten itibaren 1 yıldan önce Fon hesabından kredi verilemez.Bankadan veya Fondan aldığı krediyi zamanında ödememekten dolayı yasal takibe uğrayan ortakların talepleri takip bitiminden itibaren 1 yıl süreyle karşılanmaz.

Fon hesabından kullandırılacak kredinin vadesi en fazla bir yıl ve ödemeleri de aylık eşit taksitler halinde olacaktır.Kredi kullanımında % 2 oranında masraf karşılığı Kooperatife gelir olarak alınır.Faiz oranı yıllık % 10 dur.Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zaman bu faiz oranını günün şartlarına göre değiştirebilir. Verilen kredilerde ödeme bitene kadar faiz oranı değişmez.Gecikmelerde faiz oranı normal faiz oranının iki katıdır.

Fon kredisinin limiti 10.000.-( onbin ) TL dir.Her ortağa o ortaktan Fona yapılan kesintilerin toplamının en fazla on katı kadar kredi verilebilir.

Fondan kredi almak için müracaat edenler bu yönetmelik hükümlerine göre Yönetim Kurulunca hazırlanacak olan taahhütnameyi imzalamak zorundadır.Fondan ödünç para alma şartları

Madde:13 Kooperatif kefaletiyle bankadan aldıkları kredi taksitinin tamamını ödeyemeyen ortakların taksitleri taksit tarihinden itibaren 30 gün içinde başvurmaları ve taksit tutarının en az üçte birini ödemeleri koşuluyla fon hesabından ödenir.

Verilen bu para borç senedi düzenlenerek iki ayda ve iki eşit taksitte geri alınır.Vade süresince ve gecikmelerde Bankanın o tarihte Kooperatif kredilerine uyguladığı gecikme faizi oranı uygulanır.Taksitler 30 gün içinde ödenmezse Fon alacağının tamamı için yasal takip başlatılır.

İcra takibinde olan ortaklarla,Kooperatif üyeliği bir yılı doldurmayan ortaklar Fondan ödünç para kullanamazlar. Fondan aldığı bu parayı ödemeyerek yasal takibe düşen ortaklar takip bitiminden itibaren bir yıl süreyle Fondan ödünç para ve kredi kullanamazlar.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ile bunların kefil oldukları ortaklar takibe düşen kredi taksitleri için Fon hesabından ödünç para alamazlar.Teminat

Madde:14 Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda Fondan kredi veya ödünç para almak isteyen ortaktan teminat olarak şahıs kefaleti, araç rehni veya taşınmaz ipoteği isteyebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler
Fonun Tasfiyesi

Madde:15 Fonun tasfiyesine Genel Kurul karar verir. Tasfiye halinde fonun bütün varlıkları Kooperatife devredilir.Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

Madde:16 Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ve Kooperatif Anasözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde alınan Yönetim Kurulu kararları uygulanır.Yürürlük

Madde:17 Bu yönetmelik Genel Kurulda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.Yürütme

Madde:18 Bu yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.